Nieuws/Nieuwsbrieven

Twee zetels in de RvC van KleurrijkWonen

KleurrijkWonen is een stichting met een Raad van Commissarissen (RvC) en een tweehoofdige Raad van Bestuur. De vijf zetels tellende RvC houdt toezicht en adviseert de Raad van Bestuur. Bij de samenstelling van de RvC is rekening gehouden met een spreiding van specifieke deskundigheden ten aanzien van de aandachtsgebieden van de onderneming en maatschappelijke ervaring in combinatie met ervaring in het bedrijfsleven. Een commissaris wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan maximaal één maal worden herbenoemd. Om huurders invloed te geven op de samenstelling van de RvC, heeft het huurdersplatvorm waarin vijf huurdersorganisaties worden vertegenwoordigd, het recht om voor twee zetels in de RvC een bindende voordracht te doen. Kleurrijk Wonen stelt de huurder centraal, daarom worden de huurdersorganisaties bij elke werving van een nieuwe commissaris betrokken. Er is ruimte voor een nieuwe:

 

Commissaris Sociaal Maatschappelijk Domein:

Naast de verantwoordelijkheid voor de algemene taken van een lid van de RvC, zijn wij voor deze zetel op zoek naar een sociaal en maatschappelijk betrokken en bevlogen toezichthouder die toezicht houdt met het oog op de belangen van de lokale gemeenschap binnen het werkgebied van KleurrijkWonen. Affiniteit met de sociale volkshuisvesting en ruime ervaring binnen het sociaal maatschappelijke domein zijn, naast de verankering in het werkgebied van KleurrijkWonen, noodzakelijk voor het slagen binnen deze verantwoordelijke functie.

Wij zijn gericht op zoek naar een stevige toezichthouder die kritische vragen stelt en doorvraagt; die begrijpt wat (sociaal) ondernemen is en wat de verantwoordelijkheden zijn van de huurder en die van een woningcorporatie, die in de context van de rol ook goed kan loslaten. Een kandidaat met een goed gevoel voor de ontwikkelingen in de driehoek volkshuisvesting, zorg en gemeenten. Tevens dient een lid van de RvC te beschikken over ruim voldoende tijd om de functie kwalitatief goed uit te kunnen voeren.

Het werkgebied van KleurrijkWonen is divers, door een mix van woningbezit in wat kleinere steden, grote plattelandsgemeenten en soms zeer kleine dorpen zijn er uitdagende vraagstukken op het gebied van inkomensongelijkheid, verscheidenheid in culturen, groei, bevolkingsdaling en anticipeergebieden. De nieuwe Commissaris heeft een goed gevoel voor de uiteenlopende belangen binnen deze woningmarkt.

Algemeen profiel

Affiniteit met de sociale volkshuisvesting; bestuurlijke of toezichthoudende ervaring; onafhankelijke positief-kritische grondhouding; in staat om op strategisch niveau te participeren in besluitvormingsprocessen; analytisch, objectief en oplossingsgericht; HBO of academisch werk en denkniveau. Wij hebben bij de samenstelling van de RvC oog voor diversiteit.

Huurderscommissaris

Het betreft hier een commissaris op voordracht van de huurders. De onafhankelijkheid die van iedere commissaris gevraagd wordt, houdt in, dat de commissaris functioneert zonder last of ruggespraak. De Huurderscommissaris heeft speciaal oog voor de belangen van de huurders en het vermogen om objectief te beoordelen of de positie van de huurders voldoende geborgd is. De Huurdersorganisatie is o.a. gesprekspartner van het bestuur en is betrokken bij het overleg tussen de gemeenten en KleurrijkWonen. De Huurderscommissaris legt actief de verbinding met de Huurdersorganisatie.

Voor meer informatie over KleurrijkWonen verwijzen wij u naar www.kleurrijkwonen.nl

Wij hebben CBK werving & selectie gevraagd om ons te assisteren bij deze procedure. Van kandidaten met voldoende tijd en een goed gevoel voor humor ontvangen wij graag voor woensdag 25 september motivatie en CV via www.cbk.org ter attentie van Ed Knoppert. Uiteraard worden alle reacties vertrouwelijk behandeld.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen van commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties.

 

Commissaris vastgoed (her)ontwikkeling en beheer:

Naast de verantwoordelijkheid voor de algemene taken van een lid van de RvC, zijn wij voor deze zetel op zoek naar een bevlogen, creatieve, oplossingsgerichte en vernieuwende vastgoedexpert die in de context van de rol ook goed kan loslaten. Een stevige toezichthouder met een visie op (sociaal) ondernemen en de verantwoordelijkheden van een woningcorporaties. Relevante thema’s daarbij zijn waardeontwikkeling en -rendement van het vastgoed op de korte en lange termijn; ervaring met (her)ontwikkeling en verduurzaming van woningen; die als geen ander begrijpt dat wijkontwikkeling een investering is in vastgoed met een sociale meerwaarde; een out-of-the-box-denker die kritische vragen stelt en doorvraagt. Tevens dient een lid van de RvC te beschikken over ruim voldoende tijd om de functie kwalitatief goed uit te kunnen voeren.

Het werkgebied van KleurrijkWonen is divers, door een mix van woningbezit in wat kleinere steden, grote plattelandsgemeenten en soms zeer kleine dorpen zijn er uitdagende vraagstukken op het gebied van inkomensongelijkheid, verscheidenheid in culturen, bevolkingsgroei, -daling en anticipeergebieden. De nieuwe Commissaris heeft gevoel bij deze woningmarkt; de voorkeur gaat uit kandidaten met regionale binding.

Algemeen profiel

Affiniteit met de sociale volkshuisvesting; bestuurlijke of toezichthoudende ervaring; onafhankelijke positief-kritische grondhouding; in staat om op strategisch niveau te participeren in besluitvormingsprocessen; analytisch, objectief en oplossingsgericht; HBO of academisch werk en denkniveau. Wij hebben bij de samenstelling van de RvC oog voor diversiteit.

Voor meer informatie over KleurrijkWonen verwijzen wij u naar www.kleurrijkwonen.nl

Wij hebben CBK werving & selectie gevraagd om ons te assisteren bij deze procedure. Van kandidaten met voldoende tijd en een goed gevoel voor humor ontvangen wij graag voor woensdag 18 september motivatie en CV via www.cbk.org ter attentie van Ed Knoppert. Uiteraard worden alle reacties vertrouwelijk behandeld.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen van commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties.

Hierbij treft u de notulen van de jaarvergadering aan, welke is gehouden op 6 april 2017. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen. Voor de notulen van deze vergadering: klik hier 


Op 6 april 2017 is de jaarvergadering gehouden.
Hierbij vind u ook het jaarverslag 2016.
HBOGG jaarverslag 2016


Prestatieafspraken huurwoningen voor gemeente Gemeente Geldermalsen, woningcorporatie KleurrijkWonen en Huurders Belangenorganisatie Gemeente Geldermalsen (HBOGG) ondertekenden donderdag 24 november de prestatieafspraken 2017-2022. HBOGG nam voor de eerste keer deel aan de onderhandelingen.

De prestatieafspraken geven antwoord op de vraag wat de drie partijen in samenwerking kunnen bijdragen aan het realiseren van volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgaven in de gemeente Geldermalsen. Er zijn onder andere afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de voorraad huurwoningen, betaalbaarheid voor de huurders, duurzaamheid en energiemaatregelen, de beschikbaarheid van huurwoningen en het langer zelfstandig wonen van ouderen.
In de nieuwe afspraken is extra aandacht voor het huren in de kleinere dorpen van de gemeente: Acquoy, Buurmalsen, Deil, Enspijk, Gellicum, Rhenoy, Rumpt en Tricht. Ook zijn er goede afspraken gemaakt over het realiseren van nieuwbouw in De Plantage in Meteren. KleurrijkWonen realiseert momenteel daarnaast ook nieuwbouw huurwoningen in Geldermalsen aan de Tunnelweg en Lingewaarden.
Voor het hele verslag klikt u hier:
PRESTATIEAFSPRAKEN 24-11-2016